Popular Posts

Sunday, 4 December 2011

PENGERTIAN LUKISAN


PENGERTIAN LUKISAN

 • Perkataan Lukisan dalam bahasa Inggeris ialah ‘Drawing’yang asalnya dari dua bahasa iaitu German dan Latin. Perkataan ‘to draw’adalah dari perkataan ‘Old English’ iaitu ‘dragan’ yang bermasud ‘todrag’ dan aktiviti yang berhubung dan tubuh badan.
 • Beberapa buku menyatakan lukisan adalah aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan.
 • Lukisan juga boleh dikaitkan dengan pengalaman yang istimewa kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi.
 •  Secara langsung lukisan adalah satu displin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi, sejarah dan artistik – Ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu:
 1.     .Daya Visualisasi
 2. ·        Daya Emosi
 3. ·        Daya Estetika
         Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis, tetapi ianya adalah milik semua manusia. Pengalaman anak-anak kecil menconteng diatas kertas atau dinding merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi.
            
        
SEJARAH LUKISAN

Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. 


Di Malaysia lukisan gua telah dijumpai di Gua Niah, Sarawak dan Gua tambun, Perak. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu .

Ini juga ada kaitannya dengan perjumpaan lukisan-lukisan purba di gua-gua, lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. Pada dinding zaman Mesir purba lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan ‘komik’yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang.

Menutur Betti & Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan
lukisan, antaranya ialah:

 • ·        Tujuan untuk penyelidikan, kajian dan untuk melihatsesuatu peristiwa yang sebenar
 • ·        Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa.
 • ·        Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untukmenghasilkan satu karya yang terbaik.
 • ·        Tujuan sebagai alat komunikasi idea (mencari idea yang terbaik)
 Jenis- Jenis  Lukisan

 •     Lukisan Figuratif
Lukisan figuratif tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana darisegi kadar banding adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif.
 •  Lukisan Kajian
Lukisan berupa kajian adalah dilukis untuk mengkaji sesuatu benda.Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlumelukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian.Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti timbuh-tumbuhan dan haiwan.
 •     Lukisan Informasi
Lukisan informasi adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. Kebisaannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. Lukisan inimemerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat danbersih.
 • Lukisan Teknikal
Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan sainstifik.Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik keranakeperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat.Contohnya melukis kenderaan dan alatan pengguna.


 • ·        Lukisan Konseptual
Lukisan konseptual jarang sekali kedengaran. Pelukis memerlukanimeginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru.Misalnya sebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seramuntuk dijadikan watak dalam cerita tersebut, maka pelukis perlumelukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi.
 • Lukisan Artistik
Lukisan artistik adalah hanya tertumpu kepada keindahan dalampengkaryaan. Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamirkankaryanya sebagai sesebuah karya seni. Lukisan artistik juga dibuatdalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yanglain seperti arca, catan, percetakan dan sebagainya.

ELEMEN-ELEMEN DALAM LUKISAN
 • ·        Warna
 • ·        Garisan
 • ·        Jalinan
 • ·        Ruang
 • ·        Rupa
 •      Bentuk
 • Lukisan ialah salah satu aktiviti penghasilan karya dalam bidang seni halus.
 •   Lukisan menyediakan landasan asas untuk berkomunikasi dalam pelbagai cara dan bidang.
 •  Biasanya lukisan menggunakan media kering untuk menghasilkan karya.
 •  Penghasilan lukisan bertujuan untuk mengkaji struktur bentuk subjek atau imej yang dilukis secara   teliti.
 •  Lukisan akan mengikatkan kita dengan emosi, keintelektualan dan juga spiritual.
 •   Lukisan juga boleh menyatakan luahan emosi, intelektual dan spiritual manusia.
 •  Lukisan dapat mengembangkan kedua-dua minda dan semangat (spirit).
 •  Justeru, lukisan dihasilkan sebagai satu cara menghargai penglihatan dan pemikiran manusia.


MEDIA
 • ·     Media dominan ialah media kering seperti pensel dan arang untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan.
 • ·        Penghasilan mestilah memperlihatkan struktur sesuatu benda. Lukisan juga boleh dihasilkan melalui campuran media kering dan media basah. Contohnya, warna pensel dan warna air.
 • ·        Penggunaan media basah seperti warna air juga boleh digunakan tetapi penggunaannya adalah secara terhad dan minimum.
 • ·        Lukisan menitikberatkan kepada penghasilan struktur bentuk sesuatu benda dengan penggunaan pelbagai jenis garisan.


TUJUAN PENGHASILAN
 1.           Mengkaji struktur sesuatu benda dengan lebih terperinci menggunakan aplikasi unsur dan prinsip seni reka. Contohnya, memasukkan jalinan dan imbangan pada bentuk yang dilukis.
 2.          Gambaran awal atau gambaran ringkas sebelum penghasilan imej akhir. Contohnya  lukisan sesuatu imej dihasilkan sebelum penghasilan imej sebenar pada catan.
 3.        Menerusi lukisan juga boleh dijadikan sebagai sindiran atau komentar sosial dalam sesebuah masyarakat dan ia dapat mempengaruhi psikologi manusia. Contohnya ,lukisan kartun yang menyindir sistem sosial dalam sesebuah masyarakat.

·     -   Lukisan juga dapat dijadikan sebagai luahan emosi dan ekspresi pengkarya melalui tema yang disampaikan melalui imej-imej tertentu.

No comments:

Post a Comment